مشروع

نتیجهگیری اگرچه دندانهای پره مولر اول فک بالا بیشتر دارای یک ریشه با تیپ II اطلاعات مربوطه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 مورد آنالیز قرار گرفت …

ﻫﺎي ارﺗﻮدﻧﺴﻲ اﺳﺖ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻣﺎن، ﺗﻮﺳﻂ روش ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن دو دﻧﺪان ﻟﺘﺮال ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎي دو دﻧﺪان ﺳﺎﻧﺘﺮال ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺮوﻣﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ Expansion در ﻓﻚ ﺑﺎﻻ واﻳﺮﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت Expanded ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ واﻳﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﺎ ﻫﻤﺎن Inter molar width ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ …

در روش ایمپلنت تاج دندان و ریشه به خوبی روی فک قرار خواهند گرفت شد که به کمک پدال این کار ها را انجام می دادند که برای پرکردن دندان ها مورد استفاده قرار می گرفت …

شکل فک در این مورد به دو حالت وجود دارد در ابتدا جراح با استفاده از روش تصویربرداری گرافی موقعیت قرار گیری فک را بررسی کرده و فضایی که باید فک در آن …

جراحی دهان و فک و صورت یک پروسه جراحی است که برای درمان ناهنجاری های فک، صورت، دهان، لثه، گردن و بافت های سخت و نرم در منطقه دهان و فک و صورت مورد استفاده قرار …

دو روش مورد استفاده در جراحی زاویه‌دار کردن فک کوچک کردن فک کوچک کردن فک یک روش جراحی است که به منظور برداشتن بافت اضافه و زاویه دار کردن فک جهت ایجاد خطوط زیبا و رضایت‌بخش در صورت طراحی شده است این روش فرایند روش پیش از شروع جراحی، بیمار توسط یک متخصص بیهوشی مورد تایید تحت بیهوشی قرار می‌گیرد …

14 فوریه 2018 در برخی بیماران، پس از انجام جراحی سینوس لیفت در همان جلسه امکان قرار دادن ایمپلنت نیز وجود دارد با این حال در بیشتر موارد دندانپزشک زمانی بین چهار تا نه ماه را برای بهبودی بافت استخوان و لثه پیش از قرارگیری ایمپلنت در نظر می گیرد این دوره زمانی بسته به نوع مواد پیوند استخوان مورد استفاده در هر فرد متفاوت …

جراحی فک وصورت و عجیب ترین جراحی فک و صورت و استفاده از پرینترهای سه بعدی این تکنولوژی اغلب به عنوان مدل مرجع در طول فرآیند جراحی مورد استفاده قرار می …

ﻫﺎي ارﺗﻮﭘﺪي و ﻧﯿﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺎ ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﮏ و دﻧﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﻮع اﺳﺘﺌﻮﻧﮑﺮوزﯾﺲ ﺣﯿﻦ ﺳﻮراخ ﮐﺎري اﺳﺘﺨﻮان ﻓﮏ ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ دﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ زاوﯾﻪ ﻧﻮك ﻣﺘﻪ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﺘﻪ، ﻧﺮخ ﭘﯿﺸﺮوي ﻣﺘﻪ، ﻧﯿﺮوي وارد ﺑﺮ ﻣﺘﻪ، ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﮐﺎري ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي اﺳﺘﺨﻮان ﻓﮏ ﺣﯿﻦ ﺳﻮراخ ﮐﺎري آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار …

جلوتر بودن فک پایین یکی از ناهنجاری های، از مهم ترین دلایلی که مسبب این نوع ناهنجاری است، می توان از ارث نام برد جلو بودن فک پایین که به آن ناهنجاری کلاس III نیز می گویند، وضعیتی است که در آن فک پایین جلوتر از فک بالا قرار میگیرد سیستم های ارتوپدی مورد استفاده در این زمینه ماسک صورت و پلاک های متحرک هستند …

03 d8 aa مدت زمان عمل جراحی فک بسته به نوع روش جراحی مورد استفاده و شدت ناهنجاری که باید درمان شود، می‌تواند متغیر باشد برای جراحی فک بالا برای اصلاح عقب یا جلو بودن فک بالا ، قسمتی از استخوان فک که دندان‌ها روی آن قرار دارند، از قسمت عقبی استخوان جدا شده و به طرف بالا، پایین، جلو یا عقب جابه‌جا می‌شود در طی این عمل …

31 مه 2018 دستگاه فک هیدرولیک Jaw Of Hydraulic دستگاهی است که جهت تخریب مورد استفاده قرار می گیرد تخریب ساختمان با فک هیدرولیک قیچی …

در سن رشد می توان اقدام به تسهیل رشد فک بالا و تا حدودی کنترل رشد فک پایین نمود دستگاههای ارتوپدیک که در این رابطه مورد استفاده قرار می گیرند، فیس ماسک، …

مقدمه استفاده از پیچ های ثابت کننده بین فکی اخیراً در جراحی های فک و صورت رواج یافته است این روش بسیاری از معایب آرچ بار را ندارد ولی استفاده از این پیچ ها چندان مورد بررسی قرار نگرفته است هدف این مطالعه ارزیابی موثر بودن درمان شکستگی های فک پایین توسط کاربرد پیچ های ثابت کننده بین فکی می باشد مواد و روش ها در …

شرکت ایمن فک نماینده انحصاری محصولات فک ایتالیا با ۲۵ سال سابقه درخشان پارکینگی که به صورت کشویی بر روی یک ریل می لغزد مورد استفاده قرار می گیرد …

استفاده از ایمپلنت دندانی جایگزین دندان از دست رفته اکنون رایج شده است اما در برخی افراد پیوند استخوان فک برای ایمپلنت دندان لازم بوده …

از مواردی است که برای برطرف کردن عقب رفتگی چانه مورد استفاده قرار میگیرد امروزه میتوان با استفاده از پروتز چانه را حجیم و به جلو هدایت کرد که تاثیر فراوانی در حفظ ظاهر فرد ایجاد مینماید استفاده از پروتز برای تقویت چانه و جلو آوردن آن روش مناسبی است زیرا کمترین ضرر برای بیمار را دارد و موارد حساسیت و یا عفونت و …

ﻋواﻣل ﮐﮫ ﺣرﮐﺎت ﻓﮏ ﺳﻔﻟﯽ راﺗﻧظﯾم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﻗرار ذﯾل ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد A ﺗﺎﺛﯾر ﺗﻣﺎس ﻣﯾﺎن برای مشخص ساختن رشد و نموی دندان ها در داخل و خارج فکین از کدام نوع رادیوگرافی استفاده میشود؟ a …

جراحی ارتوگناتیک علاوه بر زیبا کردن لبخند برای بهبود عارضه های ذیل مورد استفاده قرار می گیرد اختلافات رشد فکین مشکلاتی در گاز گرفتن و بلعیدن و جویدن مواد غذایی وجود فضای باز بین دندان های بالا و پایین هنگام بسته بودن دهان اوپن بایت عقب رفتگی فک پایین و چانه تومور یا آسیب موثر بر فک صدمات صورت در هنگام …

8 مه 2017 یکی از راه‌های داشتن یک صورت متقارن، عمل زاویه دار کردن فک و صورت است جراحی زیبایی فک که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند، آورده شده است …

28 جولای 2017 زمانی که فک در محل مناسب خود قرار گرفت، صفحات، قلاب یا پیچ‌هایی برای پیچ‌های مورد استفاده کوچک‌تر پیچ‌هایی هستند که برای ارتودنسی …

در جراحی‌هایی که قرار است فک بالا یا پایین مورد جراحی قرار بگیرد حتما پیش از اقدام به است که جلو آورده می‌شود و در نهایت هیچ پروتزی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد …

مقدمه از آنجا که ورزش هاي رزمي در زمره ورزش هاي پر برخورد قرار مي گيرد، همين امر موجب نگراني افراد در زمينه بروز آسيب مي شود که از مهم ترين آنها آسيب هاي ناحيه صورت است که به ويژه در بانوان، به دليل اهميت مساله زيبايي و فرم صورت اين مساله بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد و نيز بدليل اينکه ورزش هاي رزمي از جمله تنها ورزش هايي هستند …

29 جولای 2007 قرار بود من عمل اول باشم یعنی اینطور که فکر می‌کردم ولی نمی دونم چی شد که هم خریدم و هنگام تردد در سطح شهر از آن‌ها طبیعتا از یکی‌شان استفاده می‌کنم از اونجایی که دو تا فک کاملا به هم قفل شده‌اند، نمی‌شه دقیق در مورد دندان و لق …

در طول این جلسه ما دغدغه‌ها و اهداف شما را برای درمان ارتودنسی و جراحی مورد بحث قرار می‌دهیم پس از بررسی کامل سابقه‌ی قالب‌گیری از دندان‌ها به منظور تهیه مدل فک، بسیاری از این اطلاعات توسط متخصص ارتودنسی تهیه می‌شوند و در برخی موارد به جای اینکه مجدداً در طول درمان تکرار شوند، از همین اطلاعات استفاده خواهد شد 2 مشاوره جهت ارائه برنامه …

بيماري كه تحت عمل جراحي فك قرار گرفته باید مراقب باشد تا ضربه ای به فک وارد نشود کسانی که دهانشان باز می شود باید از غذاهای شل استفاده کنند یعنی غذاهایی که …

جراحی فک وصورت و عجیب ترین جراحی فک و صورت و استفاده از پرینترهای سه بعدی در جراحی فک و صورت و استفاده از چاپگرهای سه بعدی در جراحی فک و صورت دختر در نمناک به جراحان حرفه ای در سرتاسر جهان استفاده می شود مدل های ساخته شده توسط این تکنولوژی اغلب به عنوان مدل مرجع در طول فرآیند جراحی مورد استفاده قرار می گیرند …

در این گزارش، بیماران معرفی شده علیرغم بزرگ بودن ضایعه در فک پایین، جراحی تحت بی حسی موضعی و در بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی انجام شده است گزارش مورد بیماران شامل 3 زن و 2 مرد با ادنتوم های وسیع در فک پایین می باشند که همگی تحت درمان جراحی با بی حسی موضعی قرار گرفتند از بین این 5 مورد، 2 مورد را معرفی و 3 مورد …

25 ا کتبر 2016 استفاده از ایمپلنت دندانی در سال‌های اخیر محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است این روش چنان محبوب است که در حال حاضر کاشت ایمپلنت دندانی بهترین گزینه برای ترمیم دندان‌های افتاده و آسیب دیده محسوب می‌شود ولی در برخی شرایط استفاده از پیوند استخوان فک در ایمپلنت دندانی لازم می‌باشد گاهی اوقات شرایط و …

ارتودنسی جراحی فک یا عمل جراحی ارتوگناتیک برای حرکت دادن دندان‌ها و استخوان فک به سمت موقعیت مناسب و دستیابی به نتایج زیبایی و عملکردی و نیز بازیابی سلامتی فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد علیرغم اینکه هدف اصلی این ارتودنسی جراحی بهبود وضعیت قرار گرفتن دندان‌ها بر روی یکدیگر و نیز زیبایی اجزای صورت می‌باشد، …

عنوان مقاله داربست هاي مورد استفاده در مهندسي استخوان فك و صورت و جمجمه بواسطه در مطالعات آزمايشگاهي و حيواني مهندسي بافت استخوان، مورد استفاده قرار گرفته اند …

در صورتی که عضلات فک با یکدیگر عمل کنند، می‌توانند دندان‌های قدامی را با نیروی ۲۵ و دندان‌های خلفی را با نیروی ۹۰ کیلوگرم بر روی یکدیگر فشار دهند و سبزیجات خام اهمیت دارد چرا که این مواد دارای غشاهای سلولوزی غیرقابل هضم در اطراف قسمت‌های مغذی خود هستند که می‌بایست پاره شوند تا مواد غذایی بتوانند مورد استفاده قرار گیرند …

28 سپتامبر 2016 جدی گرفتن دندان قروچه و اقدام برای درمان آن، علت درد مفصل فک بواسطه دندان افسردگی است لذا باید با دستور پزشک مورد استفاده قرار بگیرند …

30 نوامبر 2017 در موارد خفیف این عارضه می توان از روش های مورد استفاده در دندانپزشکی زیبایی برای درمان آندربایت استفاده کرد در این روش دندان های فک پایین اصلاح می شوند و روی دندان های فک بالا با ونیر پوشش داده می شود این روش باعث می شود دندان های فک پایین پشت دندان های فک بالا قرار گیرند و در نتیجه نیاز به استفاده از …

ﺳﺎﻟﻬﺎی 1370 ﺗﺎ 1381 در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و minitab و Excell 98 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧــﺮم اﻓـﺰار ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ …

لیفت صورت با امروزه به‌طور گسترده‌ای به عنوان یک روش لیفت بدون جراحی صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد با استفاده از این روش می‌توان خط فک را برجسته و نازک کرده و حالت زیر فک را بهتر کرد روش لیفت صورت با از جمله روش‌های کم تهاجمی بوده و می‌تواند برای لیفت پوست افتاده و شل شده‌ی صورت مورد استفاده قرار گیرد …

وقتی مشکلات مرتبط با فک شما متوسط یا شدید باشد و با ارتودنسی نتوان آنها را برطرف کرد، جراحی ترمیمی فک مورد استفاده قرار می گیرد علت ناهمخوانی فک ها …

اما در افرادی که دچار مشکل جلو بودن فک بالا هستند هنگامی که دندان های عقبی روی هم قرار می گیرند، در قسمت جلوی دهان دندان های فک بالا بسیار جلوتر از دندان های فک پایین چنانچه بیمار یک ک در حال رشد باشد و هنوز رشد وی به پایان نرسیده باشد، معمولا با انجام ارتودنسی فک بالا و استفاده از هدگیر یک وسیله متحرک خارج دهانی است که …

بوتاکس، یک شکل تصفیه شده از سموم تولید شده از باکتریهای مسمومیت غذایی کلستریدیوم بوتولینوم بوده و به طور گسترده برای صاف کردن چین و چروک استفاده می‌شود بوتاکس همچنین برای کم کردن ظاهر مربعی شکل فک و زیبایی چانه و فک مورد استفاده قرار می‌گیرد با تزریق بوتاکس در محل اتصال عصب و عضله، ارتباطی که از …

بسیاری از جراحی فک و صورت به عنوان یک تخصص دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند، اما نوع کار مورد نیاز معمولا پیچیده تر و پیچیده تر از انجام دندانپزشک عمومی است یک جراح دهان و فک و صورت ترکیبی از دو دندانپزشک و یک پزشک است بسیاری از جراحان دهان و فک و صورت در دو دندانپزشکی و پزشکی حضور دارند یک جراح دهان …

The incidence of mandibular first premolar teeth with 2 canals in a group of Kerman ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎﻧﺎل اﺿﺎﻓﻲ در دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﭘﺮﻣﻮﻻر اول ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻬـﺎي دﻧﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻟﭗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان دﻧـﺪاﻧﻲ ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده در …

پیوند سینوس فک دندانپزشک متخصص کاشت ایمپلنت دندان کاشت ایمپلنت کاشت دندان کاشتن Sinus lift approaches در صورتی می توان از این روش استفاده کردکه بیمار مشکلی در سینوس های خود نداشته باشد اگر بیمار دچار مسائلی مثل سینوزیت تکرار شونده باشد باید به پزشک خود اطلاع داده و باید قبل از این کار مورد درمان قرار …

تاكنون، انواع مختلفي از داربست هاي سراميكي، پليمري و كامپوي در مطالعات آزمايشگاهي و حيواني مهندسي بافت استخوان، مورد استفاده قرار گرفته اند هدف از اين مطالعه، مروري است بر مطالعات ده ساله اخير، در زمينه مهندسي استخوان فك و صورت با تمركز بر داربست هاي مورد استفاده در اين مطالعات مواد و روشها در مرور نظام مند حاضر از كلمات …

22 فوریه 2016 این نوع درمان معمولاً برای تصحیح رابطه فک بالا و پایین، تحریک رشد فکین، حرکات تک دندانی و مورد استفاده قرار می گیرند بیشتر در بچه ها و قبل از سنین 10 9 سالگی کاربرد دارند به وسیله مورد استفاده در این نوع درمان پلاک می گویند پلاک ها گاهی در یک فک و زمانی در هر دو فک استفاده می شوند بیشتر …

9 ا کتبر 2017 عمل زیبایی فک و چانه که تحت عنوان منتوپلاستی یا ژنیوپلاستی نیز نرم کردن بافت چانه در چانه تراشیده شده جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد …

استئوتومی فک بالا jaw7 این نوع جراحی برای اصلاح فک بالایی که بطور قابل ملاحظه‌ای به عقب رفته است، کراس بایت یا هنگامی که دندان‌های بسیار زیاد یا بسیار کمی نمایان هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد این روش همچنین می‌تواند اپن بایت را نیز اصلاح کند …

جراحی فک وصورت و عجیب ترین جراحی فک و صورت و استفاده از پرینترهای سه بعدی این تکنولوژی اغلب به عنوان مدل مرجع در طول فرآیند جراحی مورد استفاده قرار می …

ﻱ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣ ﻜﻴ ﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ ﻳ ﺴﻪ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻱ ﺍﺟﺰﺍ ﻱ ﺑﺪ ﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﻲ ﻴﮔ ﺮﺩ، P 4 1 P ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤ ﻦﻴ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺻﺤ ﺢﻴ ﻭ ﺗﻌ ﻴﻴ ﻦ ﻋﺮﺽ ﻣﺰ ﻮﺩﻳ ﻳ ﺴﺘﺎﻝ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﻧﺘﺮﺍﻝ ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﺗﺤﻘ ﻘﺎﺗﻴ …

16 سپتامبر 2017 هدف اولیه ارتودنسی قبل از جراحی زیبایی فک و صورت هماهنگ کردن دندان ها در یک قوس دندان مناسب به نحوی است که دندان ها به درستی در کنار یکدیگر قرار گرفته قرار داشته باشد، ابزارهای ارتودنسی استاندارد برای باز کردن سقف دهان نیز در مواردی که ناحیه بالای دهان بسیار تنگ باشد، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند …

جراحی فک و چانه منتوپلاستی این روش برای اصلاح کردن چانه مورد استفاده قرار می گیرد که تکنیک های بسیاری در آن انجام می گیرد انواع منتوپلاستی منتو پلاستی به دو دسته ی بزرگ کردن چانه و کوچک کردن چانه تقسیم می شود بزرگ کردن چانه روشی است که در آن چانه های کوچک و یا فرو رفته ترمیم و بزرگ می شود این عمل روشی …

ابزار ارتودنسی هربست یک ابزار ثابت است که باعث رشد فک پایین شده و فاصله‌ای که فک بالا روی فک پایین قرار می‌گیرد را کاهش می‌دهد این ابزار می‌تواند جهت بهبود وضعیت اوربایت در کانی که نیاز به تغییرات دندانی و ساختاری دارند، مورد استفاده قرار گیرد می‌توان ابزارهای دیگری مانند مهره رشد دهنده برای بزرگ کردن ردیف دندانی …