مشروع

کراکینگ گرمایی، کراکینگ کاتالیست …

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﺨﺶ واﮐﻨﺶ واﺣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻔﺘﺎ ﺧﻮراك ورودي ﺧﻮراك ور ﺳـﺎزي اﯾـﻦ واﺣـﺪ، ﺧـﻮراك ﺑـﻪ ﺻـﻮرت در اﯾﻦ راﮐﺘﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﮐﺮاﮐﯿﻨﮓ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻌﻠﺖ …

طراحی و پیاده سازی سامانه های زیست پالائی Bioremidiation زیست فناوری طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پردازش و آماده سازی خوراک زباله سوز طراحی و تولید فناوریهای پیشرفته کراکینگ نفت خام و فرآورده های سنگین …

مدل سازی نظری تعیین مشخصات و ۲ سنتز کاتالیست ها به که خوراک مناســبی برای سنتزH ⁄CO هیدروکربن و کراکینگ متان CO →C CO واکنش هــای …

در در دو مرحله كراكينگ و خالص سازي ، گاز طبيعي به گاز سنتز تبديل مي گردد است كه مقادير خوراك مجتمع و يا محصولات پالايشگاه از طريق دودكش به مشعل هدايت و  …

خوراک ساز پرس پلت تولید خوراک آبزیان نام محصول تولید خوراک آبزیان کاربرد به منظور تهیه خوراک ماهی، میگو و سایر آبزیان توضیحات با توجه به عدم نیاز  …

تبدیل Conversion کراکینگ ، ری فورمینگ ، ایزومریزاسیون ü در برج های تقطیر خوراک از محلی وارد می شود که غلظت در حال عبور از آن مرحله حتی الامکان به در عمل استخراج جدا سازی هیدرو کربن ها ی موجود در برش های نفتی بر اساس تفاوت در میزان  …

دسامبر با عنوان شبیه سازی و بهینه سازی راکتور تولید بنزین از پلی اتیلن سنگین در این پروژه عملکرد یک کاتالیست جدید در کراکینگ پلیمر به منظور خام به عنوان خوراک واحدهای شیمیایی است، این دیدگاه همچنین مانع بروز مسائل و  …

ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي كلي نفت خام مرتبط با انتقال، ذخيرهسازي و قيمت و كراكينگ شده و نيز آغازگر تشكيل صمغ gum در برشهاي حاصل از تقطير نفت سنگين Fuels ، يا خوراك واحد آسفالت و واحد توليد كك پتروشيمي بهكار ميرود …

ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻥ ❑ ﺷﻤﺎﺋﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﻚ ﺳﺎﺯﻱ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻘﻄﻴﺮ ،ﻛﺎﺗﺎﻟﺘﻴﻚ ﻛﺮﺍﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺮﺍﻛﻴﻨﮓ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ …

ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي ﺟﺮﻳﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﺎ OpenFoam ﻧﻴﻤﺎ ﺳﺎم ﺧﺎﻧﻴﺎﻧﻲ و دﻳﮕﺮ ان ﺗﻬﺮان ١ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ٢ ﺧﻮراﮎ ٣ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ۴ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ۵ ﮐﺮاﮐﻴﻨﮓ هﻴﺪروژﻧﻲ ۶ ﮐﮏ ﺳﺎزي …

باقیمانده برج تقطیر خلأ را نیز می توان در واحدهای گرانروی شکن، کک سازی و یا آسفالت زدایی برای تولید نفت کوره سنگین و یا خوراک واحد کراکینگ و یا مواد خام روغن  …

از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدي ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻛﻮره ﻫـﺎي اﻟﻔـﻴﻦ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻋﺖ ﻛﺮاﻛﻴﻨـﮓ ﺣﺮارﺗـﻲ، اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ در دﻣﺎي ﻛﺮاﻛﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮراك اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺎر رﻗﻴﻖ ﺳﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮراك …

اين محصوالت در صنايع خودرو، ساخت و ساز، بسته بندی و الکترونيکی به كار برده می شوند واحدهاي كراكينگ با خوراك سنگين بايد مسئله عرضه هر دو محصول اتيلن و  …

پالايش و آماده سازي گاز طبيعي است در در دو مرحله كراكينگ و خالص سازي ، گاز طبيعي به گاز سنتز تبديل مي گردد است كه مقادير خوراك مجتمع و يا محصولات پالايشگاه از طريق دودكش به مشعل هدايت و سوزانده شود تا از خطرات احتمالي جلوگيري شود …

آگوست امروزه حدود درصد اتیلن جهان از کراکینگ خوراک مایع نفتا حاصل به دلیل مصرف در ساخت و ساز مانند لوله های پلی اتیلنی تأثیر می‌گیرد …

از جمله مواد اولیه مورد مصرف در صنایع پتروشیمی که اصطلاحاً خوراک آن مجتمع گفته می شود شامل موارد زیر است پساب بخش جذب گاز CO ، گوگرد گیری و کراکینگ پساب خروجی از واحد خنثی سازی به همراه فاضلاب بهداشتی واحدهای پتروشیمی به واحد  …

این شرح فرآیند برای یک واحد جدید کراکینگ اتان است که در بندر عسلویه برای یک سیگنال برگشتی از خوراک به ازای هر کوره برای بهبود کنترل نسبت بخار آب برج T برای جدا سازی و جلوگیری از خروج ذرات مایع همراه گاز، طراحی شده است …

باقيمانده برج تقطير خلأ را نيز مي توان در واحدهاي گرانروي شكن، كك سازي و يا آسفالت زدايي براي توليد نفت كوره سنگين و يا خوراك واحد كراكينگ و يا مواد خام روغن روان  …

طراحی خط تولید نیمه صنعتی خوراک دام از پوست پسته اصغر علیکی مهرداد آذین مدل سازی و شبیه سازی یک کوره ی صنعتی کراکینگ به روش CFD مظاهر مولایی …

حركت درماني در مفصل انگشتان سوم، ايجاد گاز را كه منجر به ايجاد صداي كراكينگ مي‌شود همچنين از طريق تأثير‌گذاري در چرخه‌ هاي سوخت و ساز بدن، به عنوان يک عامل مهم در کاهش همچنين بعد از پخت، گوشت مرغ بايد خوش خوراک، خوش طعم و مطبوع باشد …

ك ه به عن وان خوراک ب رای توليد پليمره ای مختلف و محصوالت ميانی به كار این وجود فرآیندهای س نتی توليد پروپيلن مانند كراكينگ بخار نمی تواند این  …

اتیلن Ethylene پیش تصفیهی خوراک اتیلن زدودن جیوه، آرسنیک وسرب Ethylene feed بهبود upgrading برش هاي C حاصل از كراكينگ بخار Upgrading steam  …

بازآرایی فرایند کراکینگ کاتالیستی بستر سیال با هدف تولید دیزل · شبیه سازی شبیه سازی و بررسی تاثیر افزایش غلظت گوگرد و دمای خوراک بر روی عملکرد  …

کراکینگ هیدروژنی Hydro Cracking · متاسفانه در سال های اخیر علی رغم رشد قابل توجه تعداد شرکت های کاتالیست ساز هنوز بخش عمده ای از کاتالیست های مصرفی  …

ترکیب خوراک، زمان اقامت، دمان، نسبت کاتالیست به خوراک نفتی CTO ، حواس شبیه سازی موثر عملیات کراکینگ کاتالیستی بستر سیال FCC جهت تبدیل مازوت  …

شبيه ســاز حاصل و برپايه تغيير طرح مشــعل ها و بخش های امكان پذير در ديگ روش های اجرايی مناســب به منظور خوراک و بازدهی بنزين و ديزل افزايش می يابد ســينتيك واكنش ها و مدل ســازی راكتورهای فرايندهای كراكينگ كاتاليســتی، ريفرمينگ  …

و mL L Dowfroth به عنوان کف ساز استفاده می شود یا آسفالت زدایی برای تولید نفت کوره سنگین و یا خوراک واحد کراکینگ و یا مواد خام روغن روانسازی  …

در نهايت يک پالايشگاه با دو نوع خوراک مايعات گازي و نفت خام از نظر بالا تبديل شود تا با مخلوط سازي با بنزين تقطير مستقيم، بنزين با عدد اکتان قابل قبول تهيه شود همچنين براي کراکينگ خوراک هاي پارافيني نياز به شرايط سخت تري است …

Create RSS feed for any webpage or podcast Extract data and turn dynamic websites into spreadsheet or API Feedity is an online RSS feed generator and  …